Daily Archives: 26/03/2016

Review: KENEDI (black) – ….. (26-3-2016)

Từ 1-64 K style triển khai khá hoàn hảo. Đen ưu thế Đen 65: Bức xúc từ lâu, bây giờ mới có thời gian để đi. Đen 69: Khá phản nguyên tắc của Pro nhưng đó là K – Style … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Học Cờ Vây | Bình luận về bài viết này

LUYỆN SỐNG CHẾT 26/3

Đăng tải tại Học Cờ Vây | 1 bình luận