Daily Archives: 21/04/2011

Bài tập sống chết – 12 (3kyu – 1 dan)

4 bài tập của thầy Lee ra ngày thứ tư 20/4/2011 (Tất cả 4 bài đều là: Đen đi đâu?)                                   Bài 12.1                                                        Bài 12.2                             … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài tập sống chết – 11 (3kyu – 1 dan)

4 bài tập của thầy Lee ra ngày thứ sáu 15/4/2011 (Tất cả 4 bài đều là: Đen đi đâu?)                                   Bài 11.1                                                        Bài 11.2                             … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?