Daily Archives: 26/01/2015

HỌC CỜ VÂY – LUYỆN CHIẾN THUẬT & SỐNG CHẾT

Bài 1: Trắng đi đâu? Bài 2: Đen đi đâu LỜI GIẢI: Bài 1: 1…T d1 Luôn luôn là điểm tim! 2. Đ h1 T g1 3.Đ f1 Td2 (Nếu 2.Đ g1 T e1 3.Đ h1 T d2) Bài 2: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cờ Vây | 1 bình luận