Daily Archives: 30/01/2015

HỌC CỜ VÂY – KHUNG K (Tiếp theo)

MẪU 3: QUÂN ĐEN MẪU 4: QUÂN TRẮNG

Đăng tải tại Cờ Vây | Bình luận về bài viết này